Opći uvjeti prodaje i poslovanja

 

MAG SISTEM d.o.o. Kaštel Sućurac, Put Brižina 19, OIB: 21266239879, kao trgovačko društvo za obradu metala utvrđuje slijedeće

OPĆI UVJETI PRODAJE I POSLOVANJA

 

1. Temeljne odredbe

Ovim općim uvjetima prodaje reguliraju se međusobne obveze, prava i dužnosti za neometano i brzo međusobno poslovanje između kupca i društva Mag Sistem d.o.o.Isporuke, usluge i ponude društva Mag Sistem d.o.o. biti će učinjene isključivo sukladno ovim općim uvjetima prodaje i poslovanja.

Opći uvjeti kupca koji su u sukobu ili se razlikuju od ovih općih uvjeta prodaje i poslovanja neće se uzeti u obzir osim ako izričito ne pristanemo na njihovu primjenu. Radnje koje poduzimamo u svrhu izvršenja ugovora neće se smatrati pristankom na ugovorne uvjete koji odstupaju od naših općih uvjeta.

Od dana 15.12.2013. predmetni opći uvjeti prodaje i poslovanja smatraju se sastavnim dijelom svih budućih ugovora sklopljenih između ugovornih strana. Pojedinačni ugovori koji su suprotni ovim uvjetima biti će valjani samo ukoliko su u pisanom obliku, potpisani od obiju ugovornih strana i primjenjivati će se samo na konkretni posao, a izričito se neće primjenjivati na buduće poslove.

Potpisivanjem, posebice narudžbenice, potvrde narudžbi, ponude, ugovora i ostalu poslovnu dokumentaciju, kupac potvrđuje da je suglasan sa sadržajem općih uvjeta prodaje i poslovanja, te da je iste pročitao ili da je na drugi način upoznat sa njihovim sadržajem, kao i da u slučaju spora u svezi prava i obveza iz Ugovora prihvaća da se primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta kao prvenstveno mjerodavne za tumačenje volje ugovornih strana.

Opći uvjeti prodaje i poslovanja nalaze se u našim poslovnim prostorijama kao i na našoj Internet stranici.

 

2. Opći prodajni uvjeti

2.1   Ponuda prodavatelja

Mag Sistem d.o.o.će na temelju usmenog, telefonskog ili pisanog upita kupcu u najkraćem mogućem roku izraditi Ponudu. Ponuda nije obvezujuća. Ponuda obuhvaća:

·        jednoznačno određenu vrstu usluge/robe po količini i kakvoći,

·       cijenu, uvjete plaćanja i rok u kojem je ponudu moguće ispuniti.

Kupac može robu/uslugu Mag Sistema d.o.o. zatražiti i dostavljanjem pisane narudžbe.

2.2   Prihvat ponude (ugovor ili narudžba kupca)

Kupac prihvaća ponudu Prihvatom ponude koji mora biti u pisanom obliku.

Narudžba kupca ili Prihvat ponude moraju sadržavati:

·     točan naziv kupca odnosno preuzimatelja i platitelja robe

·     OIB kupca

·     nazive i količine tražene robe/usluge

·     traženi rok isporuke

·     način otpreme

·     način plaćanja

·     kao i druge uvjete koji su Mag Sistemu d.o.o.potrebni za točnu realizaciju.

Dostavljeni Prihvat ponude obvezuje ugovorne strane.

Narudžba kupca obvezuje ugovorne strane nakon što društvo Mag Sistem d.o.o. istu prihvati. Mag Sistem d.o.o. obvezan je dostaviti kupcu pisanu potvrdu prihvata narudžbe u roku od 3 dana o primitka narudžbe.

Svi daljnji dogovori (telefonski, telefaxom ili usmeno) kao i kasnije promjene i dopune su važeće samo ako ih Mag Sistem d.o.o.pismeno potvrdi.

Ukoliko kupac jednostrano odustane od Prihvata ponude ili narudžbe nakon što ju jeMag Sistem d.o.o. pismeno prihvatio, obvezan je snositi svu štetu koja je nastala vezano uz predmetni Prihvat odnosno narudžbu.

Svi ugovori sklapaju se nakon primitka pisane potvrde narudžbe i/ili prihvata ponude u pisanom obliku ili najkasnije prilikom isporuke robe/usluge. Svaka izmjena potvrde narudžbi i/ili prihvata ponude i/ili Općih uvjeta zahtjeva prethodno pisano odobrenje Mag Sistema d.o.o.

2.3 Cijene i ispunjenje

2.3.1 Obračun cijene

Cijene će biti određene od strane društva Mag Sistem d.o.o.,fco skladište prodavatelja.

Cijene su bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava posebno, važeći u trenutku isporuke i obračunat prema zakonu.

Cijene izražene u stranoj valuti biti će obračunate u kune u skladu s srednjim tečajem HNB. U slučaju promjene tečaja kune u odnosu na stranu valutu u razdoblju od izdavanja pojedinog računa do dana isplate za više od 2%, kupac je dužan isplatiti Mag Sistemu d.o.o. iznos uvećan u skladu s izmijenjenim tečajem HNB-a.

Računi društva Mag Sistem d.o.o. dospijevaju na plaćanje u roku od 30 dana od datuma izdavanja, ako drugačije nije određeno.

Sve primjedbe na fakture kupac je dužan dostaviti Mag Sistemu d.o.o. najkasnije u roku od 8 dana od izdavanja pojedine fakture, i to preporučenim pismom s povratnicom.

U slučaju da u roku od 8 dana od izdavanja kupac ne ospori fakturu pisanom reklamacijom smatra se da kupac nema reklamacija po zaprimljenoj fakturi.

2.3.2 Rabat

Mag Sistem d.o.o. će kupcu iznimno priznati rabate na osnovu prethodnog međusobnog poslovanja (promet, uredno plaćanje,i sl.) i na osnovu veličine narudžbe. Mag Sistem d.o.o. će tako dogovorene rabate obračunati za svaki račun.

Visine rabata se ugovaraju sa svakim kupcem posebno.

2.3.3 Rok isporuke

Rok isporuke počinje teći idućeg dana od dana kada je Mag Sistem d.o.o. primio od strane kupca pisani Prihvat ponude odnosno od dana kada je poslao kupcu pismenu Potvrdu prihvata narudžbe i ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:

·        da je kupac prethodno ispunio sve svoje prethodno ugovorene obveze,

·        da je dostavio prodavatelju sve zatražene dokumente,

·        da je u cijelosti uplaćen avans, ako je dogovoren.

Mag Sistem d.o.o. je održao rok isporuke ako je kupca obavijestio, prije isteka roka, da je roba na skladištu pripremljena za otpremu odnosno da je izvršio dogovorenu uslugu.

Mag Sistem d.o.o. ima pravo produljiti rok isporuke u slučaju "više sile". Viša sila znači događaj koji je izvan kontrole prodavatelja. Mag Sistem d.o.o. je dužan o produljenju roka isporuke obavijestiti kupca.

Ako je kašnjenje pri isporuci nastalo isključivo zbog krivice Mag Sistema d.o.o. i zbog toga je kupac imao štetu, kupac ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu u visini od 0,5 % za svaki puni tjedan zakašnjenja, s tim da ukupni iznos može biti najviše do 5% od vrijednosti te iste robe, koju kupac zbog kašnjenja nije mogao pravodobno upotrijebiti.

Ukoliko kupac iskoristi pravo iz prethodnog odlomka prestaje važiti pravo na korištenje svih drugih odštetnih zahtjeva, uključivo i troškove nastale otpremom.

2.4 Mjesto ispunjenja, otprema i transport robe

Mag Sistem d.o.o. izvršava naručenu uslugu u mjestu prema dogovoru s kupcem.

MagSistem d.o.o. predaje robu kupcu fco skladište prodavatelja, natovarenu na transportno sredstvo. Mag Sistem d.o.o. može o trošku kupca organizirati transport robe do željenog mjesta ako je to posebno dogovoreno. Predaja robe prijevozniku ili špediteru smatra se predajom robe kupcu.

Vrstu i količinu robe/usluge potvrđuju zajedno kupac i zastupnik Mag Sistema d.o.o.

Rizik za oštećenje ili uništenje robe/usluge prelazi s Mag Sistem d.o.o. na kupca u trenutku preuzimanja robe/usluge.

 

3. Naplata

3.1 Osiguranje naplate

Mag Sistem d.o.o. može zahtijevati od kupca garanciju za plaćanje u obliku bjanko zadužnice. Mag Sistem d.o.o. može sam unovčiti bjanko zadužnicu samo u slučaju da je kupac zakasnio više od 15 dana s plaćanjem dospjelih računa. Mag Sistem d.o.o. se obvezuje da će kupca obavijestiti o realizaciji naplate preko bjanko zadužnice.

Kupac je obvezan dostaviti dokument iz prethodnog odlomka Mag Sistemu d.o.o.sa potpisanim ugovorom ili sa prvom narudžbom. Mag Sistem d.o.o. će mu pismeno potvrditi primitak osiguranja naplate.

3.2 Nastanak dužničko-vjerovničkog odnosa

Strane su suglasne da vjerovničko dužnički odnos nastaje s danom otpreme ugovorene robe/usluge poštom ili drugim transportnim sredstvom.

Mag Sistem d.o.o. se obvezuje odmah ili najkasnije u roku od 8 dana od dana otpreme kupcu poslati račun.

3.3 Plaćanje

Kupac plaća cijenu sa virmanom ili eventualno prijebojem. Kao dan ispunjenja obveze plaćanja, računa se dan priljeva novčanih sredstava na poslovni račun Mag Sistema d.o.o.

Strane su sporazumne da će kupac po plaćanju kao i osiguranju plaćanja pismeno obavijestiti Mag Sistem d.o.o. koje svoje poslovne obveze prebija. Ukoliko Mag Sistem d.o.o. ne primi obavijest o plaćanju, Mag Sistem d.o.o. će pokrivati kupčeve obveze po redoslijedu u skladu sa Zakonom.

3.4 Zakašnjenje sa plaćanjem

3.4.1 Zakašnjenje

U slučaju zakašnjenja s plaćanjem kvalitetno isporučene robe ili usluge Mag Sistem d.o.o. će pismenim putem zatražiti od kupca plaćanjeodnosno upozoriti kupca opomenom.

Ako kupac ne ispuni svoje obveze u daljnjem roku od 8 dana Mag Sistem d.o.o. zadržava pravo raskida ugovora.Također, Mag Sistem d.o.o.može iskoristiti vlasničko pravo te tražiti od kupca povrat robe.Mag Sistem d.o.o. ima pravo zahtijevati naknadu štete koju je prouzročio kupac.

Mag Sistem d.o.o. zadržava pravo da u slučaju iz prethodnog stavka odbije daljnje kupčeve narudžbe čak i ako ih je već potvrdio.

Ako kupac usprkos opomeni ne ispuni svoje obveze Mag Sistem d.o.o. će se ponašati prema poglavlju 8 (završne odredbe) ovih Općih uvjeta prodaje i poslovanja.

3.4.2 Kamate

Ako kupac zakasni s plaćanjem, Mag Sistem d.o.o. ima pravo zaračunati za sve otvorene tražbine, zakonom utvrđene zatezne kamate za svaki dan zakašnjenja.

3.5 Otvorene tražbine

Mag Sistem d.o.o. će kupcu po potrebi poslati obračun otvorenih tražbina, koje kupac mora u roku od 8 dana pismeno potvrditi ili opovrgnuti. Ako to kupac u navedenom roku ne ospori, razumijeva se da se sa obračunom slaže i da će iznos uplatiti u ugovorenom roku.

Za zakašnjenje kod plaćanja otvorenih tražbina vrijede jednaki uvjeti kao u poglavlju 3.4.

3.6 Prijeboji

Ugovorne strane su sporazumne da će moguće međusobne tražbine prebijati pod pretpostavkom, da budu istovrsne (novčane) izvan valute, dospjele, utužive i nesporne, do visine manje tražbine. Neprebijeni iznos dužnik će platiti u ugovorenom roku. Prijeboj se provodi na temelju odredaba članaka 195.-202. Zakona o obveznim odnosima. Svaki od ugovaratelja ovlašten je izjaviti prijeboj samoinicijativno, a o tome mora pisani putem obavijestiti drugu stranu.

 

4. Prigovori i jamstva

4.1 Prigovori zbog nedostataka

Mag Sistem d.o.o.jamči da roba/usluga koju je isporučio kupcu nema nedostatke. Kupac je dužan pri preuzimanju robu/uslugu na uobičajeni način pregledati. Ukoliko uoči kakav vidljiv nedostatak kupac mora takvom nedostatku bez odgađanja obavijestiti Mag Sistem d.o.o.

Mag Sistem d.o.o.će prihvatiti prigovor vidljivih nedostataka (mana) ako su uočene i ako je kupac o tome izvijestioMag Sistem d.o.o.pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od primitka isporuke. U protivnom kupac gubi pravo prigovora.

Prigovori skrivenih nedostataka (mana) rješavaju se prema Zakonu o obveznim odnosima i kupac mora o istima obavijestiti Mag Sistem d.o.o. pisanim putem i bez odgađanja.

Ako je zahtjev iz naslova prigovora zbog nedostatka osnovan, Mag Sistem d.o.o. će sporan proizvod zamijeniti ispravnim najkasnije u jednakom roku u kojem je bio dobavljen sporni proizvod.

Mag Sistem d.o.o. ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu nakon 6 mjeseci od nastanka dužničko - vjerovničkog odnosa.

Ne postoji nikakva odgovornost Mag Sistema d.o.o. u pogledu bilo kojeg nedostatka koji nastane uslijed uobičajene redovne uporabe robe.

Teret dokaza biti će na kupcu, uključujući, ali ne ograničeno na, postojanje nedostatka, vrijeme koje je bilo potrebno da se nedostatak uoči i pravovremenost obavijesti o nedostatku.

Kupac mora robu zadržati do rješenja prigovora odnosno do nalogaMag Sistema d.o.o. za dostavu, u protivnom odgovara za nastalu štetu i troškove. Kod prigovora kupac mora Mag Sistemu d.o.o. platiti nesporni dio kupovine.

Naknadni kupčevi zahtjevi, osobito zahtjevi vezani za naknadu štete koja je nastala na proizvodu koji je predmet isporuke, su isključeni; osim ako se dokaže da je Mag Sistem d.o.o. štetu skrivio s namjerom ili iz grube nepozornosti.

Mag Sistem d.o.o. jamči za stvarnu štetu samo, ako se dokaže namjera ili gruba nepozornost, dok za izgubljeni dobitak kupca ne odgovara.

4.2 Jamstvo za ispravno funkcioniranje

Mag Sistemu d.o.o. daje kupcu jamstvo za kvalitetu isporučene robe/pružene usluge.

Mag Sistemu d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja je nastala iz slijedećih razloga:

·        nestručna uporaba proizvoda i nepridržavanje uputstva za uporabu odnosno neprimjerena uporaba navedena u tehničkim uputstvima

·        nestručna montaža ili stavljanje u pogon od kupca ili trećih neovlaštenih osoba

·        šteta koja je nastala daljnjom uporabom neispravnog proizvoda.

Jamstvo se neće priznati ako je nedostatak pokušala otkloniti neovlaštena osoba. Kupac ima pravo pokušati otkloniti nedostatak sam ili uz pomoć trećih osoba samo u nužnim slučajevima tj. ako je ugrožena sigurnost osoba ili imovine, odnosno ako prodavatelj kasni sa postupanjem prema prigovoru.

U pogledu utvrđenja nedostatka, Mag Sistem d.o.o. jamči da će isti ili ukloniti ili robu zamijeniti sa ispravnom, prema odluci Mag Sistema d.o.o. Ako Mag Sistem d.o.o. ne bude u mogućnosti ili situaciji izvršiti uklanjanje nedostatka ili zamjenu robe, kupac je ovlašten, prema diskrecijskoj odluci, tražiti sniženje cijene ili raskid ugovora; međutim ako se odluči na potonje kupac nema pravo tražiti raskid ugovora zbog neznatnog nedostatka, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke.

Jamstveni rok za ispravno funkcioniranje za asortiman koji proizvodi Mag Sistem d.o.o. je 12 mjeseci od dana isporuke.

Jamstveni rok za ispravnost usluga (servisiranje, obrada i sl.) koje pruža Mag Sistem d.o.o. je 6 mjeseci od dana izvršenja iste.

U pogledu robe koju nije proizveo Mag Sistem d.o.o. ovime jamstvo proizvođača nije izmijenjeno.

 

5. Pridržaj prava vlasništva

Mag Sistem d.o.o. pridržava pravo vlasništva nad proizvodima sve do potpunog plaćanja kupovine kao i svih kamata i drugih troškova. Pridržaj vlasničkog prava nad proizvodom vrijedi također i u slučaju da se proizvod ugrađuje u kakav drugi sklop (napravu).

Ako kupac proda proizvod nad kojim postoji pridržaj prava vlasništva, Mag Sistem d.o.o. stječe pridržaj prava vlasništva, temeljem ovog ugovora, i prema kupčevom kupcu.

Mag Sistem d.o.o. ima pravo zahtijevati povrat robe, nad kojom pridržava pravo vlasništva u svim slučajevima kada kupac nije platio kupovinu u cijelosti.

Kupac odnosno naručitelj ne smije kupljene stvari založiti ni u kojem slučaju.

 

6. Pravo na odustajanje od ugovora ili narudžbe

Strane će se pokušati prilagoditi uvjetima novonastale situacije:

·        ako tijekom poslovanja nastanu nepredviđene smetnje, događaji koji nisu ovisni o volji ili su nastali zbog izmijenjenih okolnosti,

·        ako se promijene gospodarske prilike ili ako izmijenjene okolnosti načelno utječu na isporuku robe/usluge,

·        ako se po sklapanju posla pokaže da ugovor ili narudžbu nije moguće ispuniti u cijelosti, ili u njenim baznim dijelovima, ili bi te okolnosti nanijele pretjerano velike gubitke.

Ako se nije moguće prilagoditi novonastaloj situaciji Mag Sistem d.o.o. ima pravo na osnovu jednostrane pisane izjave odustati od Ugovora ili narudžbe u cijelosti ili djelomično. Razloge za odustajanje Mag Sistem d.o.o. mora kupcu dostaviti u pisanom obliku. Ako Mag Sistem d.o.o. odustane od ugovora ili narudžbe u skladu odredbe ovog stavka, kupac nema pravo zahtijevati nikakve odštete.

 

7. Završne odredbe

 Strane će pokušati sporazumno rješavati sve sporove, koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili su u vezi s tim poslovanjem.

Za rješavanje sporova, koje ugovorne strane ne mogu međusobno same riješiti ili ne žele prihvatiti nagodbu, određuje se mjesna nadležnost suda u Splitu.

Za sve što nije regulirano Općim uvjetima ili pojedinačnim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugim mjerodavnih zakona Republike Hrvatske. Ostale odredbe ovih Općih uvjeta prodaje ostaju na snazi.

Opći uvjeti prodaje stupaju na snagu od  15.12.2013.

Prodavatelj:

MAG SISTEM d.o.o. Kaštel Sućurac